Handelbetingelser for GYM 53. 

v.1.1

Nærværende handelsbetingelser er glædende fra 1. februar 2019

Betingelserne er gældende for medlemskaber oprettet fra den 20. februar 2019 og gældende for alle øvrige medlemmer fra den 1. marts 2019.

Medlemskabet

Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares medlemmets personoplysninger i en database, til hvilken kun ansatte hos GYM53 har adgang. Ændringer i persondata, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail m.m. skal øjeblikkeligt meddeles til GYM53. Fornyelse af kreditkortnummer m.v. kan ske via Medlemslogin på www.GYM53.dk.

Medlemskab når du er under 18 år eller umyndiggjort.

For at blive medlem i GYM 53 skal du være fyldt 14 år. Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort, skal du for at oprette et medlemskab fremmøde i GYM 53 med din værge eller en af dine forældre. I forbindelse med din indmeldelse skal begge parter medbringe gyldigt billede ID.

Hvis du er værge eller forælder, der indmelder en person under 18 år, indestår du for den mindreåriges overholdelse af medlemsbetingelserne. 

Du kan kun få et medlemskab i GYM 53, hvis din værge eller forælder står som betaler af dit medlemskab. Værger hæfter for ethvert krav, som GYM 53 måtte have mod dig i relation til dit medlemskab.

Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos GYM53. GYM53 anbefaler derfor, at man konsulterer egen læge, hvis man er i tvivl, inden træningen påbegyndes. GYM53 tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

Indmeldelse og betaling

Hvis du opretter et løbende medlemskab, vil du ved oprettelsen af dit medlemskab skulle betale for medlemskabet fra købsdatoen og indtil slutningen af indeværende måned. Købes medlemskabet efter d. 15. i en måned, skal der yderligere også betales for næste måneds medlemskab ved oprettelsen. 

Ovenstående betyder for eksempel, at hvis du opretter et løbende medlemskab den 1. maj, skal du ved indmeldelsen betale for dit medlemskab for juni måned. Hvis du opretter dit løbende medlemskab efter den 15. juni, skal du ved indmeldelsen betale for dit medlemskab i resten af juni måned og hele juli måned. 

Herefter vil dit medlemskab automatisk blive trukket fra din konto hver den 2. i måneden.

Kvittering for indmeldelse og abonnementsaftale fremsendes på mail.

Fortrydelsesret

Ved oprettelsen af et medlemskab i GYM 53 har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet blev oprettet. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. 
For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette henvendelse til GYM 53 via mail på info@gym53.dk. Du skal som medlem bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette. Fortrydelsesretten kan ikke benyttes ved gentagne medlemskabsoprettelser inden for 2 år. Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, har GYM 53 ret til at kræve forholdsmæssig betaling for den periode, hvori du har benyttet dig af dit medlemskab.

Prisændringer

Prisændringer meddeles via www.gym43.dk samt opslag i centrene senest 30 dage før, prisændringerne træder i kraft.

For sen betaling

Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, vil medlemmets adgang til centret blive indstillet, og der blive udsendt et rykkerbrev til medlemmet, hvorpå der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter denne påmindelse, udsendes yderligere et rykkerbrev med tillæg af yderligere rykkergebyr. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter denne 2. påmindelse, forbeholder GYM53 sig ret til at overgive restancen til retslig inkasso. Samtidig anses medlemskabet som opsagt, præcis som hvis medlemmet selv havde opsagt. Herefter gælder standardbetingelser for opsigelsesperioden, som beskrevet i §8. Næstfølgende periodes betaling er dog til forfald straks, da medlemsaftalen nu anses som misligholdt.

Kunder med kontant medlemskab fornyes ikke automatisk og skal af kunden selv forlænges i centeret hver 30. dag.

Klippekort fornyes ikke automatisk og er gældende fra d.d. + 2 måneder.

Husregler og bestemmelser

I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, personalets anvisninger eller husregler, kan GYM 53 til enhver tid lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. GYM 53 forbeholder sig også retten til at udelukke dig fra medlemskab i GYM 53 i en kortere eller længere periode, samt at foretage en politianmeldelse ved gentagende eller grov overtrædelse af medlemsbetingelserne.

Antidoping: Du kan ikke opnå medlemsskab hvis du bruger eller har brugt doping.

Opsigelse af løbende medlemskaber

Opsigelsesperioden er løbende måned + næste måned. 

Opsigelse skal ske på en af følgende måder:

  1. Ved fremsendelse af mail til booking@gym53.dk det center, hvor man er tilmeldt indeholdende navn, adresse og login-oplysninger. Udmeldelsen er gældende, når man modtager en kvittering fra centret. 
  2. Ved henvendelse i GYM 53.

Lovvalg og værneting

Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret.
Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

X
X